Privacy

WP Host is onderdeel van Crown Concepts V.O.F, in deze verklaring wordt daarom gesproken over Crown Concepts. Crown Concepts is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Crown Concepts en WP Host mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07 juli 2021. Crown Concepts behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Crown Concepts inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

Persoonsgegevens verwerkt door Crown Concepts

Crown Concepts verwerkt persoonsgegevens die door u aan Crown Concepts zijn verstrekt als sollicitant, als (potentiële) klant, relatie, of leverancier. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Crown Concepts gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van producten en de dienstverlening;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, beurzen en andere evenementen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en eventueel uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer; uw e-mailadres;
 • uw BSN nummer;
 • uw geslacht;
 • uw nationaliteit.

Grondslag verwerking

Crown Concepts verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de essentiële belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Doel van de verwerking

Crown Concepts verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze advies en overige diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Crown Concepts uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit wellicht noodzakelijk is bij de behandeling van een subsidietraject, dan wel een stimuleringsregeling vanuit de overheid dan wel anderen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

Rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Crown Concepts. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Crown Concepts zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@crownconcepts.nl.

Indien u vindt dat Crown Concepts niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens naar buitenland

Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die Energie evolutie daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

Beveiliging van persoonsgegevens

Crown Concepts neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Crown Concepts organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Crown Concepts kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners).

Crown Concepts heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is Crown Concepts Nederland, gevestigd aan de Nassaustraat 9, 2975BL Ottoland. U kunt ons bereiken via avg@crownconcepts.nl.