Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Definities

1.1 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: de Opdrachtgever. Dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Crown Concepts opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.2 Onder “Crown Concepts” wordt verstaan: De onderneming Crown Concepts, met ook de handelsnaam WP Host waarmee de individuele overeenkomst van opdracht, het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten en diensten is aangegaan. Crown Concepts is ingeschreven onder nummer 58097732 bij de kamer van koophandel en gevestigd te (3364DA) Sliedrecht aan de Stationspark 730.

1.3 Onder diensten wordt onder andere verstaan:
Websites beheren en onderhouden;
IT-consultancy
Advies en ICT diensten
etc;

Artikel 2.  Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Crown Concepts, inzake alle door Crown Concepts te verrichten activiteiten van welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding voor zover deze door de Crown Concepts uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever blijven buiten toepassing.

2.3.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in strijd mocht zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.4 Indien bepalingen nietig verklaard c.q. vernietigd worden op verzoek van de Opdrachtgever dan zal de Opdrachtgever reeds nu gebonden zijn aan de daarvoor door Crown Concepts in de plaats te stellen bepalingen, welke bepalingen zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderen, doch zonder daarbij ongeldig te zijn.

2.5 Indien deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds leidend bij de interpretatie en uitleg.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle offertes, berekeningen, kostencalculaties en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Crown Concepts niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachten gelden pas als aangenomen wanneer zij door Crown Concepts schriftelijk zijn aanvaard. Dit vereiste geldt ook indien de Opdrachtgever telefonisch een opdracht verstrekt. Tevens geldt dit voor aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken in eerder geldende verplichtingen. Eenmaal afgesloten orders kunnen door de Opdrachtgever niet eenzijdig worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.3 Alle bij een aanbieding verstrekte inlichtingen en/of specificaties op het gebied van hoeveelheden, maten, gewichten, inhoud e.d. gelden steeds bij benadering en zijn voor de Crown Concepts slechts bindend, als dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

3.4 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat een product na ter visie te zijn gesteld slechts eenmalig marginaal wordt aangepast. Overige aanpassingen vallen onder meerwerk waarvoor in overleg een meerprijs wordt vastgesteld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Crown Concepts behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, waarop zij in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4.2 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4.3 De prijzen en tarieven zijn exclusief reiskosten, autokosten en verblijfskosten, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4 Voor alle overeenkomsten die op basis van nacalculatie geschieden, vindt facturering plaats na iedere periode waarin werkzaamheden voor de Opdrachtgever zijn verricht, tegen de met Crown Concepts afgesproken tarieven.

4.5 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Crown Concepts gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.6 Crown Concepts is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning en/of volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

Artikel 5.  Aanbetaling en zekerheidsstelling

5.1 Indien Crown Concepts geheel of gedeeltelijk een opdracht of dienst in nota heeft genomen, is de Opdrachtgever verplicht desgewenst zekerheid te stellen. Blijft de Opdrachtgever daarmee in gebreke dan is Crown Concepts niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen, onverminderd het recht op schadevergoeding van Crown Concepts.

5.2 Crown Concepts kan te allen tijde een aanbetaling verlangen van de Opdrachtgever alvorens over te gaan tot uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst. De aanbetaling zal ten hoogste de tussen partijen overeengekomen prijs van de opdracht betreffen.

5.3 Partijen zullen afspreken hoe betaling gedurende de opdrachtvervulling plaatsvindt.

Artikel 6.  Intellectuele eigendom

6.1 Crown Concepts behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

6.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Crown Concepts.

6.3 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Crown Concepts, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Crown Concepts. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande tevens van toepassing.

6.4 Indien de Opdrachtgever in strijd met het hiervoor in artikel 6.3 bepaalde handelt, staat hierop een boete van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro), welk bedrag per gebeurtenis direct opeisbaar zal zijn. Daarnaast dient de werkelijk ontstane schade vergoed te worden.

Artikel 7.  Uitvoering

7.1 Crown Concepts zal zich naar beste kunnen inspannen om de opdracht met zorg uit te voeren.

7.2 Teneinde Crown Concepts in staat te stellen haar opdracht naar behoren uit te voeren zal de Opdrachtgever, gevraagd en ongevraagd, alle hiervoor benodigde inlichtingen verstrekken.

7.3 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Crown Concepts gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Crown Concepts is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de opdracht wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform lid 4.

7.4 Indien Crown Concepts op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever aan Crown Concepts worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Crown Concepts. Crown Concepts is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.5 De Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en Crown Concepts, kunnen worden beïnvloed.

7.6 Crown Concepts is vrij in de manier waarop de opdracht van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Crown Concepts kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden.

Artikel 8.  Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de Crown Concepts gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, e.e.a. onverminderd het recht van Crown Concepts om vooruitbetaling en/of zekerheid te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan zoals omschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden.

8.2. Indien de Opdrachtgever niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, dan is deze direct in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Hierbij is het uitgangspunt een rente van 1% per maand met een minimum van 150 euro. Indien Crown Concepts echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.3 Crown Concepts heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.4 Crown Concepts kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Crown Concepts kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Crown Concepts verschuldigde.

8.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 9. Reclame en garantie

9.1 Crown Concepts staat er voor in, dat de diensten voldoen aan ten tijde van de levering geldende toepasselijke overheidsvoorschriften.
9.2 Indien de Opdrachtgever klachten heeft over de door Crown Concepts uitgevoerde opdracht, verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten, dient zij dit direct na uitvoering van de overeenkomst, danwel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Crown Concepts.

9.3 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Crown Concepts de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

Artikel 10.  Duur en beëindiging

10.1 Crown Concepts is, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, indien de Opdrachtgever, sommatie en ingebrekestelling ten spijt, in strijd handelt met enige contractuele verplichting ten opzichte van Crown Concepts

10.2 Crown Concepts is, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen, in geval:
– de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt verleend c.q. indien het faillissement of de surséance van betaling van de Opdrachtgever wordt aangevraagd;
– executoriale beslaglegging op de vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever dan wel conservatoire beslaglegging die langer dan één maand duurt;
–  liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of aantoonbare plannen daartoe danwel indien de Opdrachtgever enigerlei akkoord met zijn schuldeisers afsluit of tracht af te sluiten.

10.3 Crown Concepts is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de relatie normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de Opdrachtgever anders beslist. Indien de Opdrachtgever dit verzoekt, is Crown concepts verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden, echter niet voordat de Opdrachtgever aan al zijn (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11.  Aansprakelijkheid en vrijwaarding

11.1 De aansprakelijkheid voor schade jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Crown Concepts gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

11.2 Indien en voor zover er geen verzekeraar is of in enig geval de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Crown Concepts beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Crown Concepts is betaald.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart Crown Concepts tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de activiteiten ter uitvoering van de opdracht, met de weigering dergelijke activiteiten te verrichten of met de weigering een opdracht te aanvaarden, tenzij de aansprakelijkheid met opzet of door grove schuld is veroorzaakt. De vrijwaring heeft mede betrekking op de kosten die Crown Concepts moet maken om zich tegen de aansprakelijkheidstelling te verweren.

11.4 Iedere aanspraak van de opdrachtgever verjaart of zo sprake is van een vervaltermijn, vervalt, door verloop van één jaar of van een kortere periode indien dat voortvloeit uit de wet. De verjaringstermijn of vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van zijn rechtsvordering.

11.5 De aansprakelijkheid van Crown Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Crown Concepts direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en Crown Concepts ook na afloop van een redelijke termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten

11.6 Indien gebruik wordt gemaakt van faciliteiten van derden, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Crown Concepts aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid.

Artikel 12.  Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of op de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Crown Concepts, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Crown Concepts is gevestigd.

12.2 Op de overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Crown Concepts is het Nederlands recht van toepassing. Tevens zullen geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank in het ressort van Crown Concepts.

Artikel 13. Naleving van de Wet en Ethiek

13.1 Crown Concepts hanteert een strikt beleid om te allen tijde te voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Wij staan voor integriteit en ethische zakelijke praktijken en verwachten hetzelfde van onze klanten.

13.2 Wij behouden ons het recht voor om samenwerkingen te weigeren of te beëindigen met partijen die zich niet houden aan deze wettelijke en ethische normen. Dit beleid dient ter bescherming van onze reputatie, onze klanten en de gemeenschap waarin wij opereren.